Control judiciar care sunt obligațiile și cum se pot modifica ?Art. 215 Cod procedură penală

Controlul Judiciar
Control Judiciar
control judiciar

După cum am dezvoltat pe larg în articolul precedent ‘’ Controlul Judiciar’’, o data cu luarea măsurii ”control judiciar” se impun anumite obligații pe care inculpatul trebuie să le respecte.

Giphy

I. Conform art .215 Cod Procedură Penală, Control judiciar

(1) Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul trebuie să respecte următoarele obligaţii:

a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat;

b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei;

c) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa de către organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat.

Supravegherea acestei obligații este în sarcina organului/secției de poliție în raza căreia domiciliază sau locuiește inculpatul; după primirea copiei de pe ordonanța procurorului /încheierea judecătorului de drepturi și libertăți/judecătorului de cameră preliminară/ a instanței prin care s-a dispus luarea măsurii controlului judiciar ,organul de poliție procedează imediat la stabilirea programului de supraveghere și cheamă persoana aflată sub control judiciar pentru a-i aduce la cunoștință acest program, prin urmare, în ceea ce privește programul de supraveghere competența stabilirii acestuia aparține exclusiv organelor de poliție.

Prin Dispoziția nr.9 din 10 februarie 2014 a Inspectoratului General al Poliției Române, emisă în temeiul art.10 din Legea 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, s-a aprobat Metodologia privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Poliției Române privind supravegherea persoanelor față de care s-a dispus măsura controlului judiciar, controlului judiciar pe cauțiune sau a arestului la domiciliu, prevăzându-se următoarele:

 1. Polițistul desemnat cu supravegherea stabilește programul de supraveghere care va cuprinde cel puțin următoarele: (ziua, luna , anul, ora) în care persoana supravegheată urmează să se prezinte la organul de supraveghere; sediul unității de poliție la care trebuie să se prezinte , gradul, numele, prenumele polițistului desemnat cu supravegherea și numărul de telefon la care acesta poate fi contactat; modalitatea de comunicare cu organul de supraveghere; modalitatea de comunicare a informațiilor relevante despre mijloacele de existentă ale inculpatului;
 2. Frecvența prezentării la organul de supraveghere nu poate fi mai mică de o dată pe săptămână;
 3. La stabilirea porgramului de supraveghere se va ține cont de activitatea profesională a persoanei supravegheate , gravitatea faptelor săvârșite și datele privind comportamentul acesteia în societate;
 4. În vederea aducerii la cunoștintă a programului de supraveghere, persoana în cauză va fi citată de îndată la sediul poliției munincipale sau orășenești;
 5. Polițistul desemnat cu supravegherea aduce la cunoștință perssoanei supravegheate, pe baza unui proces verbal, prevederile ordonanței/ încheierii, programul de supraveghere și orice alte date necesare executării în condiții corespunzătoare a activităților de supraveghere.

În cazul luării măsurii controlului judiciar impunerea celor trei obligații are caracter imperativ.

Pe lângă aceste obligații, art 215 alin. (2) Cod Procedură Penală stipulează că organul judiciar care a dispus măsura poate impune (cu caracter facultativ) inculpatului ca pe timpul controlului judiciar să respecte una sau mai multe dintre următoarele obligații:

(2) Organul judiciar care a dispus măsura poate impune inculpatului ca, pe timpul controlului judiciar, să respecte una sau mai multe dintre următoarele obligaţii:

a) să nu depăşească o anumită limită teritorială, fixată de organul judiciar, decât cu încuviinţarea prealabilă a acestuia;

– supravegherea  respectării acestei obligații este în sarcina organului/ secției de poliție în raza căreia domiciliază sau locuiește inculpatul;

b) să nu se deplaseze în locuri anume stabilite de organul judiciar sau să se deplaseze doar în locurile stabilite de acesta;

 – supravegherea  respectării acestei obligații este în sarcina organului/ secției de poliție în raza căreia domiciliază sau locuiește inculpatul;

c) să poarte permanent un sistem electronic de supraveghere;

– supravegherea acestei obligații se face în condițiile stabilite prin lege specială.

d) să nu se apropie de persoana vătămată sau de membrii familiei acesteia, de alţi participanţi la comiterea infracţiunii, de martori ori experţi sau de alte persoane anume desemnate de organul judiciar şi să nu comunice, direct sau indirect, pe orice cale;

– supravegherea  respectării acestei obligații este în sarcina organului/ secției de poliție în raza căreia domiciliază sau locuiește inculpatul;

e) să nu exercite profesia, meseria sau să nu desfăşoare activitatea în exercitarea căreia a săvârşit fapta;

– supravegherea  respectării acestei obligații este în sarcina organului/ secției de poliție în raza căreia domiciliază sau locuiește inculpatul;

 • să comunice periodic informaţii relevante despre mijloacele sale de existenţă;

– supravegherea  respectării acestei obligații este în sarcina organului/ secției de poliție în raza căreia domiciliază sau locuiește inculpatul;

 • să se supună unor măsuri de control, îngrijire sau tratament medical, în special în scopul dezintoxicării;

– supravegherea  respectării acestei obligații este în sarcina organului/ secției de poliție în raza căreia domiciliază sau locuiește inculpatul și a instituției sanitare în care urmază a se efectua tratamentul

h) să nu participe la manifestări sportive sau culturale ori la alte adunări publice;

i) să nu conducă vehicule anume stabilite de organul judiciar;

– supravegherea  respectării acestei obligații este în sarcina organului/ secției de poliție în raza căreia domiciliază sau locuiește inculpatul;

j) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme;

– supravegherea  respectării acestei obligații este în sarcina organului/ secției de poliție în raza căreia domiciliază sau locuiește inculpatul;

k) să nu emită cecuri.

– supravegherea  respectării acestei obligații este în sarcina organului/ secției de poliție în raza căreia domiciliază sau locuiește inculpatul și a băncii sau băncilor la care inculpatul are deschise conturi.

(3) În cuprinsul actului prin care se dispune luarea măsurii controlului judiciar sunt prevăzute în mod expres obligaţiile pe care inculpatul trebuie să le respecte pe durata acestuia şi i se atrage atenţia că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

Control Judiciar
control judiciar

II. Modificarea obligațiilor impuse inițial prin luarea măsurii ”control judiciar”

Codul de Proceduă Penală stipulează posibilitatea instituirii unor noi obligații ori a înlocuirii unora dintre obligațiile impuse inițial cu alte obligații sau încetarea obligațiilor impuse inițial.

După cum am precizat, oraganele de poliție stabilesc, modifică si supraveghează programul de supraveghere impus inculpatului pe durata controlului judiciar, organele judiciare trebuie însă să vegheze la executarea legală a măsurii preventive a controlului judiciar și să evite, ca prin modalitatea de executare a acesteia măsura preventivă să fie deturnată de la scopul ei prin restrangerea disproporțională a libertăților inculpatului ori sa fie transformată în concret într-o măsură privativă de libertate.

 1. În cursul urmăririi penale, procurorul poate dispune din oficiu, sau la cererea motivată a inculpatului, impunerea unor noi obligații pentru inculpat ori înlocuirea sau încetarea celor dispuse inițial, dacă apar motive temeinice care justidică aceasta.
 2. Procurorul trebuie să procedeze la audierea inculpatului înainte de a decide cu privire la modificarea obligațiilor
 3. Împotriva ordonanței procurorului prin care se dispune la modificarea obligațiilor impuse prin măsura controlului judiciar inculpatul poate face plângere în termen de 48 de ore de la comunicarea ordonanței la judecătorul de drepturi și libertăți de la instanța căreia i-ar reveni competența să judece cauza în fond.
 4. În cursul fazei camerei preliminare, judecătorul de cameră preliminară poate dispune din oficiu sau la cerea motivată a inculpatului sau a procurorului, impunerea unor noi obligații pentru inculpat, modificarea sau încetarea celor dispune inițial, dacă apar motive temeinice care justifică aceasta
 5. Audierea inculpatului este obligatorie
 6. Împotriva încheierii judecătorului de cameră preliminară se poate face contestație.
 7. În cursul judecății, modificarea obligațiilor se poate dispune numai de completul de judecată investit să judece cauza, în sedință publică.
 8. Audierea inculpatului este obligatorie
 9. Împotriva incheierii instanței se poate face contestație.

III Încuviințarea depășirii temporare a limitei teritoriale fixate de organul judiciar o dată cu luarea măsurii ” control judiciar

Giphy
Control judiciar care sunt obligațiile și cum se pot modifica ?Art. 215 Cod procedură penală 7

Obligația facultativă impusă inculpatului de a nu depăși o anumită limită teritorială fixată de organul judiciar, poate fi ridicată temporar, în condiții strict determinate de organul care a dispus măsura (de exemplu necesitatea deplasării într-o altă localitate sau într-o altă țară pentru a urma un tratament medical, decesul soțului sau a unei rude apropiate, alt caz soclail grav existent în familia inculpatului ce presupune părăsire temporară a localității de domiciliu sau a tării).

La evaluarea posibilității încuviințării depășirii limitei teritoriale trebuie avute în vedere particularitățiile fiecărei cauze prin raportare la conduita procesuală a inculpatului, circumstanțele sale persoanele, stadiul procedual etc.

Organul judiciar are obligația de a stabili expres o perioadă de timp pentru care nu se va mai aplica restrangerea libertății de circulație, precum și obligația acestuia de a reveni în acest interval în localitate sau în țară.

Cine poate dispune asupra încuviințării acestei cereri?

În cursul urmăririi penale, procurorul va dispune prin ordonanță, în camera preliminară competența de a se pronunța cu privire la derogarea temporară de la interdicția de a nu depăși limita teritorială aparține judecătorului de cameră preliminară, iar în cursul judecății, instanței de judecată.

Control Judiciar
control judiciar

Bibliografie:

Sinteze de Procedură penală-Partea generală- Ediția 4- Volumul II- Mihail Udroiu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Obtine ajutor cu o speta
Buna ziua 👋
Cum va putem ajuta?